Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu www.bezva-kancl.cz

Podmínky použití

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.bezva-kancl.cz, provozovaném společností ANTERIA s.r.o., IČ 27677273, se sídlem Rumunská 690/15, Vinohrady 120 00 Praha 2, zapsanou u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51212.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění. Tyto obchodní podmínky upravují rovněž pravidla komentářů k nabízeným produktům. Písemnou či e-mailovou dohodou prodávajícího a kupujícího či na základě uzavřené smlouvy se lze od těchto obchodních podmínek kdykoli odchýlit v rozsahu, který neodporuje požadavkům platných a účinných právních předpisů. Těmito obchodními podmínkami vyjma speciálních ustanovení upravujících kupní smlouvu se řídí i smluvní vztahy, které by pro svůj obsah mohly být považovány za smlouvu o dílo, příp. jiný smluvní typ.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně zhotovitel, resp. prodávající.

Prodávající – je pro účely těchto obchodních podmínek osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Ve vztazích upravených těmito obchodními podmínkami je prodávajícím provozovatel internetového obchodu, tj. společnost ANTERIA s.r.o.

Kupující – je pro účely těchto obchodních podmínek jakákoli osoba, která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu ve shora uvedeném internetovém obchodě.

Kupující spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující nikoliv spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupujícími nikoliv spotřebiteli jsou zpravidla podnikatelé.

Uzavření smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Objednávka je závazná. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami.

Přílohou závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího. Kupujícímu doporučujeme potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek.

Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí verzí obchodních podmínek účinnou v době uzavření smlouvy.

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání plnění zaplatit, není-li výslovně uvedeno jinak (např. cena bez DPH). Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě sjednané ve smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo z jiného ujednání nevyplývá jiná lhůta, zavazuje se prodávající dodat zboží ve lhůtě 10ti pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě dostupnosti zboží skladem předá prodávající zboží k přepravě bez zbytečného odkladu.

Místem plnění je místo převzetí zboží, které určuje kupující.

V případě bezhotovostní úhrady za zboží je zásilka expedována po připsání částky na účet prodávajícího.

Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude kupující spotřebitel informován. V případě vyprodání zboží si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za danou část plnění na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti přepravci. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové přepravcem.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Dnem dodání zboží se pro kupujícího nikoliv spotřebitele rozumí předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího za předpokladu, že smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, kdy přepravce předá zboží kupujícímu a ten toto zboží zaplatí. To neplatí, je-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě.

Platební podmínky a smluvní pokuty

Kupující spotřebitel i kupující nikoliv spotřebitel mají možnost si zvolit způsob zaplacení zboží, a to buď bezhotovostním převodem na základě vystavené zálohové faktury nebo hotově při předání zboží.

V případě, že si kupující zvolí způsob zaplacení bezhotovostním převodem, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu zálohu na základě zálohové faktury nebo pokladního dokladu. Nezaplacení zálohy řádně a včas má za následek prodloužení dodací lhůty pro prodávajícího o dobu prodlení se zaplacením zálohy. Faktura na kupní cenu poníženou o zálohu bude kupujícímu nikoliv spotřebiteli předána při dodání zboží a je splatná hotově při předání.

V případě, že si kupující zvolí způsob úhrady hotově při předání zboží, je povinen zaplatit kupní cenu hotově oproti dokladu o zaplacení.

V případě prodlení kupujícího nikoliv spotřebitele se zaplacením kupní ceny nebo její části prodávajícímu je kupující nikoliv spotřebitel povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky představující kupní cenu za každý započatý den prodlení se zaplacením kupní ceny. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 15 dnů se stává splatným celý závazek kupujícího nikoliv spotřebitele včetně příslušenství najednou, a to i v případě, že bylo dohodnuto placení ve splátkách či v několika částech. Výhoda splátek tedy v tomto případě odpadá.

Náklady na dodání zboží

Pokud ze smlouvy nebo jiného ujednání nevyplývá jinak, je doprava zboží zdarma.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku – Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchod

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy i při další komunikaci si hradí každá smluvní strana samostatně.

Je-li kupujícím spotřebitel, je oprávněn v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že prodávající nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 53 občanského zákoníku, odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Právo odstoupit od smlouvy ve smyslu § 53 odst. 7 má kupující spotřebitel i v případě, že je zboží použité či poškozené, avšak v takovém případě si musí obě smluvní strany vrátit přijatá plnění dle § 457 a § 458 občanského zákoníku. Kupující spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu přijaté plnění a prodávající je povinen spotřebiteli vrátit plnou výši všech zaplacených finančních částek. Došlo-li ke ztrátě či snížení hodnoty plnění, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu uhradit v penězích. V této souvislosti doporučujeme vracet zboží/dílo nepoužité, nepoškozené a ve vhodném obalu.

Kupující spotřebitel je dále povinen uhradit případné náklady spojené s vrácením předmětu plnění, např. s uvedením zboží do dalšího prodeje (opětovné zabalení). Kupujícímu spotřebiteli bude kupní cena vrácena v plné výši ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy, avšak následně mu bude zasláno vyúčtování případných výše uvedených nákladů. Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci hradí spotřebitel.

Kupující spotřebitel nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 obč. zákoníku od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli zhotovitele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Všeobecná ustanovení o odpovědnosti za vady zboží

Tato část obchodních podmínek v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále také jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím spotřebitelem. Kupující nikoliv spotřebitel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady v souladu s ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

Na prodávané zboží pro kupujícího, který není spotřebitelem, je poskytována záruční doba 6 měsíců dle obchodního zákoníku. Záruční doba pro kupujícího spotřebitele činí dle občanského zákoníku 24 měsíců od převzetí zboží. Ve smlouvě lze sjednat delší záruční dobu, přičemž podmínky a rozsah takto prodloužené záruky lze stanovit odlišně od podmínek záruky neprodloužené. Na dary poskytnuté kupujícímu bez jakéhokoli protiplnění nelze uplatňovat práva z odpovědnosti za vady. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

Je-li na zboží dle smlouvy poskytnuta záruka 60 měsíců, má kupující právo na kontrolu a seřízení zboží servisním technikem prodávajícího, a to po dovršení 20., 40. a 60. měsíce od převzetí zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době, nebo které se na zboží vyskytovaly v době uzavření kupní smlouvy (rozpor s kupní smlouvou).

Od záruční doby je nutné odlišovat životnost zboží, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může být zboží vzhledem ke svým vlastnostem a danému účelu způsobilé k běžnému užívání.

V případě reklamace či rozporu s kupní smlouvou může kupující zaslat zboží na adresu provozovatele internetového obchodu uvedenou výše. Prodávající se však s kupujícím může dohodnout na jiném postupu, jak zajistit posouzení vady prodávajícím; zejména půjde o posouzení vady nábytku v místě jeho instalace.

Uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat, tj. uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží.

Za vadu nelze považovat změnu zboží či jeho vlastnosti, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení vlivem obvyklého užívání, v důsledku nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Kupující je povinen předložit reklamované zboží kompletní, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené požadavky.

Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

Práva plynoucí ze zákonné záruky pro kupujícího spotřebitele

Reklamace kupujícího spotřebitele bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Kupující spotřebitel bude o vyřízení reklamace vyrozuměn telefonicky či e-mailem; do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. To neplatí v případě, kdy kupující spotřebitel neposkytne prodávajícímu své kontaktní údaje. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva jako v případě neodstranitelné vady.

Na žádost kupujícího spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující spotřebitel záruku novou v délce 24 měsíců.

Podle charakteru vady má kupující spotřebitel při uplatnění záruky následující práva:

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy;

• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy;

• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy;

• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající je povinen vystavit kupujícímu spotřebiteli reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje).

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí, spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím spotřebitelem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Pravidla komentářů k nabízeným produktům

Na stránkách internetového obchodu je zakázáno umisťovat komentáře, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy, a které se věcně zcela zjevně netýkají hodnocení nabízených produktů. Zejména je zakázáno umisťovat komentáře obsahující urážky a vulgarismy, dále komentáře týkající se erotiky, politiky, extremismu, náboženství, návykových látek, a komentáře představující jakoukoli formu inzerce. Komentáře porušující tyto podmínky mohou být provozovatelem stránek smazány.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými a účinnými na území ČR. Kupující odesláním objednávky dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, kupující má právo na přístup k údajům a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Kupující může tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro 8Obchodní podmínky internetového obchodu www.vybavujeme-kancelar.cz styk se zákazníky. Společnost ANTERIA s.r.o. je evidována ve Veřejném registru zpracování osobních údajů vedeném Úřadem pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00044975 s datem registrace 1. 11. 2012.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7. 1. 2013. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

 

 

EET:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací naleznete zde