Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky e-shopu www.bezva-kancl.cz

1/ Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky vyhotovené v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen občanský zákoník“) se aplikují pro nákup zboží v internetovém obchodě www.bezva-kancl.cz, provozovaném společností VYBAVUJEME INTERIER s.r.o., IČ 293 19 994, se sídlem Pod višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha 4, zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 208187.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou kupující spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami nebo odchylným ujednáním prodávajícího a kupujícího občanským zákoníkem a zejména též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou kupující podnikatel nebo subjekt, jehož nelze označit za spotřebitele, pak řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zejména občanským zákoníkem.

Tyto obchodní podmínky upravují též pravidla komentářů k nabízeným produktům nebo jejich produktového popisu. Písemnou či e-mailovou dohodou prodávajícího a kupujícího či na základě uzavřené smlouvy se lze od těchto obchodních podmínek kdykoli odchýlit v rozsahu, který neodporuje požadavkům platných a účinných právních předpisů. Těmito obchodními podmínkami vyjma speciálních ustanovení upravujících kupní smlouvu se řídí i smluvní vztahy, které by pro svůj obsah mohly být považovány za smlouvu o dílo, příp. jiný smluvní typ.

2/ Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, či například smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel

Prodávající – je pro účely těchto obchodních podmínek osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Ve vztazích upravených těmito obchodními podmínkami je prodávajícím provozovatel internetového obchodu, tj. společnost VYBAVUJEME INTERIER s.r.o.

Kupující – je pro účely těchto obchodních podmínek jakákoli osoba, která s prodávajícím uzavře kupní smlouvu ve shora uvedeném internetovém obchodě.

Kupující spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující nikoliv spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupujícími nikoliv spotřebiteli jsou zpravidla podnikatelé.

3/ Uzavření smlouvy

Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (pozn. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí a akceptuje je jakožto součást smluvního vztahu s prodávajícím. Objednávka je závazná. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami.

Přílohou závazného potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího. Prodávající kupujícímu doporučuje potvrzovací email o akceptaci objednávky uschovat (pozn. nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek nebo smlouvy.

Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí verzí obchodních podmínek účinnou v době uzavření smlouvy.

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání plnění zaplatit, není-li výslovně uvedeno jinak (např. cena bez DPH). Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

4/ Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje dodat zboží ve lhůtě sjednané ve smlouvě. Pokud ze smlouvy nebo z jiného ujednání nevyplývá jiná lhůta, zavazuje se prodávající dodat zboží ve lhůtě 10ti pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě dostupnosti zboží skladem předá prodávající zboží k přepravě bez zbytečného odkladu.

Není-li mezi stranami výslovně uvedeno jinak, závazek prodávajícího dodat zboží v uvedený termín není tzv. fixním závazkem dle dikce § 1980 obřanského zákoníku, což kupujícím bere na vědomí a souhlasí s tím.

Místem plnění je místo převzetí zboží, které určuje kupující.

V případě bezhotovostní úhrady za zboží je zásilka expedována po připsání částky na účet prodávajícího.

Z důvodů velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání. V takovém případě má kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, je-li toto zpoždění možné považovat za podstatné porušení smlouvy. O zpoždění dodávky nebo vyprodání zboží bude kupující spotřebitel informován. V případě vyprodání zboží si prodávající vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za danou část plnění na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti přepravci. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové přepravcem.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Dnem dodání zboží se pro kupujícího nikoliv spotřebitele rozumí předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího za předpokladu, že smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím, kdy přepravce předá zboží kupujícímu a ten toto zboží zaplatí. To neplatí, je-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě.

5/ Platební podmínky a smluvní pokuty

Kupující spotřebitel i kupující nikoliv spotřebitel mají možnost si zvolit způsob zaplacení zboží, a to buď bezhotovostním převodem na základě vystavené zálohové faktury nebo hotově při předání zboží.

V případě, že si kupující zvolí způsob zaplacení bezhotovostním převodem, je kupující povinen poskytnout prodávajícímu zálohu na základě zálohové faktury nebo pokladního dokladu. Nezaplacení zálohy řádně a včas má za následek prodloužení dodací lhůty pro prodávajícího o dobu prodlení se zaplacením zálohy. Faktura na kupní cenu poníženou o zálohu bude kupujícímu nikoliv spotřebiteli předána při dodání zboží a je splatná hotově při předání.

V případě, že si kupující zvolí způsob úhrady hotově při předání zboží, je povinen zaplatit kupní cenu hotově oproti dokladu o zaplacení.

V případě prodlení kupujícího nikoliv spotřebitele se zaplacením kupní ceny nebo její části prodávajícímu je kupující nikoliv spotřebitel povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z částky představující kupní cenu za každý započatý den prodlení se zaplacením kupní ceny. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 15 dnů se stává splatným celý závazek kupujícího nikoliv spotřebitele včetně příslušenství najednou, a to i v případě, že bylo dohodnuto placení ve splátkách či v několika částech. Výhoda splátek tedy v tomto případě odpadá.

6/ Náklady na dodání zboží

Pokud ze smlouvy nebo jiného ujednání nevyplývá jinak, je doprava zboží zdarma. Pro tyto účely je vždy rozhodné ujednání v konkrétní objednávce, kde kupující volí způsob a případně též cenu dopravy. Objednávka dopravy je závazná.

7/ Odstoupení od smluv uzavřených za použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem) a smluv uzavřených mimo obchodní prostory

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy i při další komunikaci si hradí každá smluvní strana samostatně.

Kupující spotřebitel je oprávněn v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem) nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů, kdy tato lhůta se počítá následovně, jde-li:

 1. a)kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. b)smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. c)smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení § 1820 odst. 1, písm. f) občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 1 rok a 14 dnů ode počátku lhůty počítaného dle odstavce uvedeného výše. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení roční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

Právo odstoupit od smlouvy dle § 1820 odst. 1, písm. f), resp. dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující spotřebitel i v případě, že je zboží použité či poškozené. Kupující spotřebitel je povinen vrátit prodávajícímu přijaté plnění a prodávající je povinen spotřebiteli vrátit plnou výši všech zaplacených finančních částek. Došlo-li ke ztrátě či snížení hodnoty plnění, a to právě i v důsledku užití s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti je spotřebitel povinen chybějící hodnotu uhradit v penězích. V této souvislosti doporučujeme vracet zboží/dílo nepoužité, nepoškozené a ve vhodném obalu.

Kupující spotřebitel je dále povinen uhradit případné náklady spojené s vrácením předmětu plnění, např. s uvedením zboží do dalšího prodeje (opětovné zabalení). Kupujícímu spotřebiteli bude kupní cena vrácena v plné výši ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, avšak následně mu bude zasláno vyúčtování případných výše uvedených nákladů.

Jestliže kupující spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající na svých stránkách rovněž zveřejňuje formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícím spotřebitelem. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu tento formulář kupující spotřebitel vyplní a pošle jej na email. info@bezva-kancl.cz, eventuálně jej může zaslat též konvenční cestou v písemné podobě poštou na adresu sídla prodávajícího.

Náklady spojené s vrácením zboží zpět k prodejci hradí spotřebitel. Tedy v případě odstoupení od smlouvy dle pravidel tohoto odstavce ponese kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy podle § 1837 občanského zákoníku:

 1. a)o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. b)o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. c)o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. d)o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. e)o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. f)o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. g)o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. h)o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. i)o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. j)o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. k)uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. l)o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Prodávající kupujícího zejména upozorňuje, že u zboží, které je v produktovém popisu označeno jako zboží upravené nebo prodávané na zakázku, tedy které je upravováno na přání spotřebitele, tento nemá právo od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu odstoupit.

8/ Všeobecná ustanovení o odpovědnosti za vady zboží

Tato část obchodních podmínek v souladu s ustanoveními občanského zákoníku, a zákona o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky kupujícím spotřebitelem. Kupující nikoliv spotřebitel uplatňuje práva z odpovědnosti za vady v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 

 1. a)má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b)se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c)věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d)je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. e)věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Ve smlouvě lze sjednat delší záruční dobu, přičemž podmínky a rozsah takto prodloužené záruky lze stanovit odlišně od podmínek záruky neprodloužené. Na dary poskytnuté kupujícímu bez jakéhokoli protiplnění nelze uplatňovat práva z odpovědnosti za vady. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

Je-li na zboží dle smlouvy poskytnuta záruka 60 měsíců, má kupující právo na kontrolu a seřízení zboží servisním technikem prodávajícího, a to po dovršení 20., 40. a 60. měsíce od převzetí zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době, nebo které se na zboží vyskytovaly v době uzavření kupní smlouvy (rozpor s kupní smlouvou).

Od záruční doby je nutné odlišovat životnost zboží, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může být zboží vzhledem ke svým vlastnostem a danému účelu způsobilé k běžnému užívání.

V případě reklamace či rozporu s kupní smlouvou může kupující zaslat zboží na adresu provozovatele internetového obchodu uvedenou výše. Prodávající se však s kupujícím může dohodnout na jiném postupu, jak zajistit posouzení vady prodávajícím; zejména půjde o posouzení vady nábytku v místě jeho instalace.

9/ Uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat, tj. uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží.

Za vadu nelze považovat změnu zboží či jeho vlastnosti, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení vlivem obvyklého užívání, v důsledku nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Kupující je povinen předložit reklamované zboží kompletní, vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené požadavky.

Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

10/ Práva plynoucí ze zákonné záruky pro kupujícího spotřebitele

Reklamace kupujícího spotřebitele bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Kupující spotřebitel bude o vyřízení reklamace vyrozuměn telefonicky či e-mailem; do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. To neplatí v případě, kdy kupující spotřebitel neposkytne prodávajícímu své kontaktní údaje. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva jako v případě neodstranitelné vady.

Na žádost kupujícího spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

11/ Práva z vadného plnění

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

Podle charakteru vady má kupující při uplatnění záruky následující práva:

 1. a) je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a1) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

a2) na odstranění vady opravou věci,

a3) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

a4) odstoupit od smlouvy.

 

 1. b) je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající je povinen vystavit kupujícímu spotřebiteli reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje).

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí, spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím spotřebitelem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

V případě, že věc při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

12/ Pravidla komentářů k nabízeným produktům

Na stránkách internetového obchodu je zakázáno umisťovat komentáře, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy, a které se věcně zcela zjevně netýkají hodnocení nabízených produktů. Zejména je zakázáno umisťovat komentáře obsahující urážky a vulgarismy, dále komentáře týkající se erotiky, politiky, extremismu, náboženství, návykových látek, a komentáře představující jakoukoli formu inzerce. Komentáře porušující tyto podmínky mohou být provozovatelem stránek smazány.

13/ Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá v souvislosti s uzavřením smlouvy, budou použity pouze za účelem uzavření a plnění smlouvy vůči kupujícímu, vymáhání smluvních a zákonných práv, případně k plnění souvisejících zákonných povinností, případně k výkonu oprávněných zájmů prodávajícího (ochrana základních práv či jiných práv prodávajícího vč. ochrany majetku). Právním základem pro zpracování osobních údajů kupujícího je tak plnění smlouvy, zákonných povinností a oprávněný zájem prodávajícího.

 

Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Prodávající je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen „GDPR“) správcem osobních údajů, jehož veškeré údaje jsou uvedeny na příslušné objednávce služeb nebo na samotné smlouvě, a to včetně kontaktních údajů.

 

Osobní údaje kupujícího jsou po celou dobu zpracování plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho souhlasu či zákonné nebo smluvní povinnosti předávány žádným třetím osobám kromě situace, kdy to bude správci ukládat zákon nebo samotná smlouva. K osobním údajům subjektů budou mít eventuálně přístup pouze třetí osoby v pozici zpracovatelů osobních údajů, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu práv.

 

Subjekty osobních údajů mají dle GDPR zejména následující práva: na informace – týkající se zejména rozsahu a kategorií zpracovaných osobních údajů, na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost, na opravu nepřesných osobních údajů či na jejich doplnění, na výmaz osobních údajů a pokud odpadl jejich důvod zpracování, na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na potvrzení, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány, právo na informace, zda konkrétní údaje jsou zpracovávány automatizovaně.

 

Osobní údaje kupujících jsou zpracovány po dobu plnění smlouvy a dále na dobu povinné zákonné archivace, nejméně však po dobu trvání záruky nebo vyřizování reklamačního řízení, k čemuž je prodávající povinen ze zákona, popřípadě po dobu trvání oprávněného zájmu – ochrana majetku. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím zpravidla archivovány, a to ve formě listinné či elektronické. Zhotovitel při zpracování osobních údajů vychází pouze z pravidel stanovených Nařízením GDPR a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

14/ Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ. V návaznosti na § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a dále též dle § 1820 odst. 1. písm. j) občanského zákoníku prodávající kupujícího informuje, že věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Kupující spotřebitel se může se svou stížností obrátit i na orgán státního dozoru – Českou obchodní inspekci. Pro účely ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele prodávající dále uvádí adresy internetových stránek výše uvedených subjektů – www.finarbitr.cz, www.coi.cz, www.mpo.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21.1.2021. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.

bezva-kancl_VYBAVUJEME INTERIER - formulář pro odstoupení od smlouvy 

EET:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.